Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

ΕΣΠΑ, Ποια επαγγέλματα επιδοτούνται 100%Πενήντα επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες ενισχύονται μέσα από το νέο ΕΣΠΑ. Τα ποσοστά επιδότησης για όσους ασχολούνται σε αυτούς τους κλάδους ή θέλουν να ανοίξουν επιχείρηση κυμαίνονται από 40% έως και 100% επί των επενδυτικών τους σχεδίων.
Την κοινοτική χρηματοδότηση μπορούν να τη διεκδικήσουν μέσα από δύο προγράμματα, την «Επιχειρηματική Ευκαιρία» και το «Επιχειρούμε Δυναμικά».


Το «Επιχειρηματική Ευκαιρία» απευθύνεται σε άνεργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους με κάλυψη λειτουργικών εξόδων (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, πρώτες ύλες, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.) καθώς και θέσεων απασχόλησης. Τα έργα που μπορούν να υπαχθούν κυμαίνονται από 28.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της δημόσιας δαπάνης.

Το δεύτερο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» απευθύνεται σε υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος των ενισχύσεων είναι η αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρομεσαίων, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές. Σημειώνεται ότι η δράση αφορά επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 40% του συνολικού ποσού της επένδυσης. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης. Ενδεικτικά οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η κτιριακή αναβάθμιση, η πιστοποίηση, η προβολή σε ξένες αγορές κ.λπ.


Τα 50 επαγγέλματα που επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ έως και 100%
Από το πρόγραμμα για τις υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξαιρείται ο τομέας του τουρισμού. Αναλυτικά ανά τομέα οι επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στους κλάδους είναι:

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Τομέας Κρέατος
Τομέας ψαριών και θαλασσινών γενικότερα
Τομέας Φρούτων και λαχανικών
Τομέας λαδιού
Τομέας Γαλακτοκομικά προϊόντα
Προϊόντα Αλευρόμυλων
Αμυλούχα Προϊόντα
Είδη Αρτοποιίας
Ζυμαρικά
Παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής
Παρασκευή Ζάχαρης
Αρτύματα – Καρυκεύματα
Έτοιμα γεύματα
Παραγωγή ζωοτροφών
Αλκοολούχα Προϊόντα
Μεταλλικό Νερό
Χυμοί
Αναψυκτικά
Παραγωγή Προϊόντων Καπνού
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Εκτυπωτικές δραστηριότητες
Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Εκδόσεις
Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
Κατασκευή κοσμημάτων
Κατασκευή μουσικών οργάνων
Κατασκευή παιχνιδιών
Είδη ένδυσης
Υλικά / Κατασκευές
Κατασκευή πλαστικών προϊόντων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων
Οικοδομικά υλικά
Μονωτικά υλικά
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Υπηρεσίες Τομέα Μεταφορών
Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) για προϊόντα τρίτων (3PL)
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
Ενέργεια
ΑΠΕ
Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών
Αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας
Περιβάλλον
Διαχείριση αποβλήτων
Ανακύκλωση
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
Έκδοση και κατασκευή λογισμικού
Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
Υγεία
Κέντρα Αποκατάστασης
Υπηρεσίες Τηλε – Ιατρικής
Θεραπευτικά κέντρα
Τουρισμός
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ)
Ξενοδοχειακές μονάδες κλασικού τύπου
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Τουριστικές Οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping)
Θεματικά πάρκα
Προτεραιότητα


Οι κλάδοι που έχουν προτεραιότητα σε αυτά τα προγράμματα είναι:
Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων Εφοδιαστική Αλυσίδα Ενέργεια Περιβάλλον Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Τουρισμός Υγεία Υλικά – Κατασκευές Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία.Επιχειρούμε Δυναμικά

Το Πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι οκτώ, οι προαναφερόμενοι, αλλά χωρίς τον τουρισμό. Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Συγχρόνως, με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν πρόταση:
1. Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ προαναφερόμενους στρατηγικούς τομείς.
2. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013) και τον Κανονισμό για τις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας-De minimis, (ΕΚ.1407/2013), καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ορισθούν στην προκήρυξή της.

Για τις ανάγκες του προγράμματος (και μόνο) χαρακτηρίζεται ως υφιστάμενη, επιχείρηση που έχει κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

να λειτουργούν νόμιμα εντός της ελληνικής Επικράτειαςνα λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και ΙΚΕ) και ατομικές επιχειρήσεις.να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσηςνα διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.)να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.

Επιλέξιμες ενέργειες είναι:
Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και ΤυποποίησηΠροβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχουςΔικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιώνΤεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤεχνολογίαςΤεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στη βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτωνΜηχανολογικός Εκσυγχρονισμός

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιχειρηματική Ευκαιρία
Μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:

Στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων καιΣτην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης.

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:
Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος.Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής Επικράτειας.Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση.Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης.Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από τον Κανονισμό για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας De Minimis (EK 1407/2013).

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους εννέα στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 25.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η χρηματοδότηση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το ελληνικό δημόσιο.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 50 εκατ.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
1) Λειτουργικές (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έξοδα προβολής & διαφήμισης)

2) Εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, αποσβέσεις παγίων

3) Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κλπ.)
4) Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία

5) Μισθολογικό κόστος για νέα θέση ή νέες θέσεις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησής τους μετά το πέρας της επιχορήγησής της/τους.


Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται να ξεκινήσει από την ημερομηνία προκήρυξης.
Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση το επιχειρηματικό τους σχέδιο με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην προκήρυξη του Προγράμματος.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.

Στοιχεία της Δράσης είναι δυνατόν να τροποποιηθούν στην προκήρυξη που θα ακολουθήσει την οριστική έγκριση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα οριστούν στην προκήρυξη.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ορισθούν αναλυτικά στην προκήρυξή της. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσμεύει την απόφαση της Διοίκησης σχετικά με την έγκριση ή μη του σχεδίου.

Πηγή: imerisia

  ΕΛΕΓΧΟΣ  

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Παρατηρητήριο Επιπτώσεων από τα Μνημονιακά μέτρα, απαντά η Βουλή στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε δελτίο τύπου στις 27/7/2015 διαπιστώνει ότι η εφαρμογή μέτρων λιτότητας επί μακρό χρόνο, κατά τρόπο που λαμβάνει χαρακτηριστικά διαρκούς κατάστασης, οδηγεί σε υποβάθμιση της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και αντιστρέφει την ιεράρχηση των αξιών και των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), δίνοντας προτεραιότητα στους δημοσιονομικούς στόχους σε βάρος θεμελιωδών δικαιωμάτων και κοινωνικών αξιών.

Η Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντοπούλου μετά τη συνάντησή της με τον επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), κάνει γνωστή την πρόθεσή της για δημιουργία παρατηρητηρίου των μέτρων που προβλέπουν τα μνημόνια.   
Στόχος αυτού του παρατηρητηρίου είναι να καταγράψει τις επιπτώσεις των μνημονιακών μέτρων στα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Όπως δήλωσε αναλυτικά η πρόεδρος της Βουλής:

"Ως Πρόεδρος της Βουλής σημειώνω με ιδιαίτερη έμφαση το γεγονός ότι η 
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ΕΕΔΑ προέβη σε διεθνή δημοσιοποίηση αυτής της γνώμης της, ιδίως προς τους υπευθύνους των λεγομένων θεσμών των διεθνών οργανισμών που αυτή τη στιγμή προωθούν παραβατικές των δικαιωμάτων πολιτικές, επίσης σημειώνω το γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μηχανισμών αξιολόγησης των επιπτώσεων αυτών των πολιτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Ιδίως στην πρόταση αυτή της ΕΕΔΑ που αποτελεί πρόταση ευθύνης, ως Πρόεδρος της Βουλής θα αναλάβω πρωτοβουλίες προκειμένου η πρόταση αυτή να γίνει πράξη. Διότι δεν μπορεί να αποτιμώνται μόνο οι οικονομικές συνέπειες των πολιτικών, δεν μπορεί να αποτιμώνται σε επίπεδο περιβαλλοντικής νομοθεσίας οι περιβαλλοντικές συνέπειες και να μην αποτιμάται εκείνο που αποτελεί από τα ανεκτίμητα κεκτημένα του σύγχρονου δημοκρατικού πολιτισμού, η επίπτωση συγκεκριμένων πολιτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Θα είναι μια πρωτοβουλία που θα αναλάβει η Βουλή ανταποκρινόμενη ακριβώς σε αυτή την πολύ σωστή και σοφή πρόταση της ΕΕΔΑ".ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δήλωση ΕΕΔΑ για την επίδραση των συνεχιζόμενων μέτρων λιτότητας στα 
δικαιώματα του ανθρώπου 
(27.7.2015)

Σας αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, τη «Δήλωση της Εθνικής Επιτροπής για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για την επίδραση των συνεχιζόμενων μέτρων λιτότητας στα Δικαιώματα του Ανθρώπου».


Η παρούσα Δήλωση, η οποία υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια της ΕΕΔΑ στις 15 Ιουλίου
2015, αποστέλλεται και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Η ΕΕΔΑ για τη διαμόρφωση της Δήλωσής της λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις των ανώτατων
εθνικών δικαστηρίων καθώς και τις συναφείς αποφάσεις και εκθέσεις εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ελεγκτικών οργάνων για τη συνεχιζόμενη παραβίαση σημαντικού αριθμού δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης και της εφαρμογής μέτρων λιτότητας. 

Η ΕΕΔΑ:

. Διαπιστώνει με ιδιαίτερη ανησυχία ότι η εφαρμογή μέτρων λιτότητας επί μακρό χρόνο, κατά τρόπο που λαμβάνει χαρακτηριστικά διαρκούς κατάστασης, οδηγεί σε υποβάθμιση της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και αντιστρέφει την ιεράρχηση των αξιών και των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), δίνοντας προτεραιότητα στους δημοσιονομικούς στόχους σε βάρος θεμελιωδών δικαιωμάτων και κοινωνικών αξιών.

. Υπενθυμίζει εκ νέου τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις των θεσμών της ΕΕ και όλων των Κρατών Μελών της που πηγάζουν από τη Συνθήκη της ΕΕ και τις Διεθνείς Συνθήκες για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου επί τη βάσει των οποίων οι όροι χρηματοδότησης των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να παρακάμπτουν την υποχρέωση σεβασμού των κανόνων του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδιαίτερα όταν δεσμεύει εξίσου και Κράτη που μετέχουν στους μηχανισμούς αυτούς, όπως τα Κράτη Μέλη της ΕΕ. 

. Καλεί και πάλι τα όργανα της ελληνικής Πολιτείας, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, σε ειλικρινή και άμεση συστράτευση προς διάσωση των αξιών που στηρίζουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, καθώς και σε σύμπραξη στη διαμόρφωση μόνιμου μηχανισμού αξιολόγησης και αποτίμησης των επιπτώσεων των μέτρων λιτότητας προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της ρυθμιστικής βαρύτητας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της ΕΕΔΑ 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί με το Ν 2667/1998 σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων των Ηνωμένων Εθνών. 
Σε αυτήν εκπροσωπούνται τριάντα δύο φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία).
___________________________________

* ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Νεοφύτου Βάμβα 6, 106 74 Αθήνα
Τηλ: 210 7233221-2, 210-7233216, fax: 210 7233217, e-mail: info@nchr.gr  ΕΛΕΓΧΟΣ  

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Καίει... η Υπόθεση Αγοράς των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
Μέγα ζήτημα τα δισεκατομμύρια που διακινήθηκαν μέσω των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, προκειμένου να γίνουν υποβρύχια που είτε έγερναν, είτε δεν παραδόθηκαν ποτέ. 
Πλην, όμως, οι εργολάβοι πληρώθηκαν. Και πληρώθηκαν από το υστέρημα του ελληνικού λαού για εργασίες που ποτέ δεν ολοκλήρωσαν.

Αυτό είναι ένα από τα πρώτα θέματα που αποφάσισε να ξεδιαλύνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος -για να ξεβρομίσει ο τόπος, όπως λένε.  Η υπόθεση με την αγορά των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά από εταιρείες γερμανο-αμερικανικών συμφερόντων (HDW, Abu Dhabi Mar, ThyssenKrupp) έχει… πολύ ψωμί!

Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε αγοράστηκαν και για ένα «κομμάτι ψωμί», αφού το τίμημα της πώλησης ήταν απίστευτα ευτελές για μια τόσο μεγάλη ναυπηγοεπισκευαστική και κατασκευαστική ζώνη. 

Κατά περίεργο τρόπο, τόσο το ΠΑΣΟΚ που διαχειρίστηκε ως κυβέρνηση όλα αυτά τα κονδύλια, αλλά και η ΝΔ που στη συνέχεια συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, τηρούν σιγή ιχθύος…

Ο Καμμένος όμως είναι αποφασισμένος να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και να πάει μέχρι και σε εξεταστική για τις υποθέσεις των υποβρυχίων και των φρεγατών, αφού τα ποσά με τα οποία ζημιώθηκε το κράτος είναι αστρονομικά! 

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες και τις καταθέσεις μαρτύρων – αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού, προκύπτουν θολές διαδικασίες ανάθεσης των εργασιών που εκτελούνταν στα υποβρύχια μέσα στα Ελληνικά Ναυπηγεία στο Σκαραμαγκά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο πλοίαρχος Π.Δ. για τις φρεγάτες τύπου S, στις 19/11/2009 ο τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε στείλει επιστολή με την οποία ουσιαστικά διέταζε να γίνουν πληρωμές των προγραμμάτων για τις φρεγάτες, παρά το γεγονός ότι οι συμβαλλόμενοι δεν είχαν ολοκληρώσει το έργο, για να μην… διαταραχθούν οι σχέσεις με την ThyssenKroupp.

Μάλιστα, ο κ. Βενιζέλος παρήγγειλε να γίνει πληρωμή του ποσού των 9.465.042 ευρώ προς την εταιρεία ΕΝΑΕ (Ελληνικά Ναυπηγεία) για αναπροσαρμογή των ποσών της σύμβασης που υπήρχε όσον αφορά στις φρεγάτες, με κάποια – όπως αναφέρεται – μικρή επιφύλαξη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως ο τότε υπουργός τόνισε ότι αν υπάρχουν οποιεσδήποτε υπερβάσεις σχετικά με το ποσό για τις επισκευές και τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών, αυτές θα «συμψηφιστούν» ουσιαστικά στο άλλο πρόγραμμα παραλαβής των υποβρυχίων.

Γι΄ αυτές ακριβώς τις ενέργειες, όπως φαίνεται και στα έγγραφα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Newsbomb.gr, υπήρξε αναφορά του πλωτάρχη Γ.Μ. τμηματάρχη του ΓΕΝ, ο οποίος κάνει ξεκάθαρα λόγο για παραλήψεις των οργάνων που κατήρτισαν τη σύμβαση και οι οποίες προκαλούν προβλήματα, ενώ τονίζει ότι υπάρχουν ασάφειες στον τρόπο κοστολόγησης.

Τα ίδια ακριβώς υποστήριξε και η Αντιπλοίαρχος Α.Μ. που στην κατάθεσή της διευκρίνισε ότι το ποσό των 9,5 εκατ. ευρώ ουδέποτε συνυπολογίστηκε στο πρόγραμμα των υποβρυχίων.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει η αιτιολογία της απευθείας ανάθεσης του προγράμματος στα Ελληνικά Ναυπηγεία, ενώ κανείς δεν εξηγεί πώς 5 χρόνια μετά την ανάθεση δεν είχε γίνει καμία απολύτως εργασία και οι εμπλεκόμενες εταιρείες γερμανο-αμερικανικών συμφερόντων πληρωνόντουσαν κανονικά.
Έχει χαθεί ο έλεγχος ?

Στη Μεγάλη ''Μάσα'' με τα Υποβρύχια, όπως επίσημα είναι ο τίτλος του σκανδάλου, υπάρχουν τεράστια αναπάντητα από τον αρμόδιο υπουργό ερωτήματα, που κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει πολύ σύντομα να απαντήσει.

Εκεί που πραγματικά έχει χαθεί ο έλεγχος είναι στα προγράμματα των υποβρυχίων «Αρχιμήδης» και «Ποσειδών ΙΙ». Για να αντιληφθείτε το μέγεθος του παραλογισμού, πρέπει να αναλογιστείτε ότι το κράτος πλήρωνε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για υποβρύχια που δεν κατασκευάζονταν και τώρα δεν μπορεί να πάρει πίσω τα χρήματα αυτά!

Στο πλαίσιο του «Αρχιμήδης» αποφασίστηκε αρχικά να παραληφθεί το Παπανικολής και να παραδοθούν άλλα τρία υποβρύχια που βρίσκονταν στον Σκαραμαγκά. Επίσης με το «Ποσειδών ΙΙ» αποφασίστηκε η ολοκλήρωση των εργασιών στο υποβρύχιο ΩΚΕΑΝΟΣ και η παραγγελία δυο νέων υποβρυχίων τύπου 214 αντί του εκσυγχρονισμού δυο υποβρυχίων τύπου 209.

Τα παραπάνω προγράμματα καθυστέρησαν και «πάγωσαν», πλην όμως το ελληνικό δημόσιο είχε πληρώσει στα ΕΝΑΕ τα εξής ποσά: 132,74 εκατ. ευρώ, 115 και 115 εκατ. ευρώ!!!

Το ελληνικό δημόσιο προσέφυγε στα δικαστήρια για να πάρει πίσω τα χρήματα, όμως το καταπληκτικό της ιστορίας είναι ότι με νόμο του 2010, το συμβατικό τίμημα για τα προγράμματα Αρχιμήδης και Ποσειδών ΙΙ ανέρχεται στα ποσά: 1,854 δισ. ευρώ για το πρώτο και 1,383 δισ. ευρώ για το δεύτερο!!!

Σε αυτό τον νόμο, τον 3885/2010, προβλέπεται η εξής εξωφρενική διάταξη:

Ακόμα και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, οι εργολάβοι που πήραν το έργο δεν έχουν την υποχρέωση να επιστρέψουν τα χρήματα που πήραν πριν από την καταγγελία!!!  ΕΛΕΓΧΟΣ  

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Με ποιό Δίκαιο έχει δανειστεί η Ελλάδα τελικά?
Ο ESM, με τον οποίο δανείστηκε η κυβέρνηση, δεν περιέχει ούτε Αγγλικό δίκαιο ούτε απώλεια της ασυλίας της εθνικής κυριαρχίας…


Διαβάστε τι έλεγε ένα χρόνο πριν ο έγκριτος καθηγητής Γ. Κασιμάτης στις 14.04.2014

Ο κ Κασσιμάτης στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του αγγλικού δικαίου που διέπει το δανεισμό μας και την έξοδο μας στις αγορές, το οποίο εφαρμόζεται μόνο από το ΔΝΤ και τους κερδοσκόπους και μόνο στην Ελλάδα, πουθενά αλλού στην Ευρώπη, ούτε καν στη χρεοκοπημένη Κύπρο.


- ''Όταν το χρέος μας ήταν, προ του 2011, βασισμένο στο ελληνικό δίκαιο ''είχαμε το πλεονέκτημα του ότι μπορούσαμε να το αναδιαρθρώσουμε-κουρέψουμε με τη συναίνεση του 50% των πιστωτών, τώρα αυτό δεν μπορεί να γίνει αφού πρέπει να συναινέσει το 75% των πιστωτών, που είναι κυρίως ξένοι και δεν αποδέχονται τέτοιες ενέργειες'', είπε ο έγκριτος συνταγματολόγος,

Δυστυχώς, εξήγησε ο κ Κασσιμάτης, η Ελλάδα αποδέχθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη να διέπει το δανεισμό της το αγγλικό δίκαιο, που έχει ρίζες στην αποικιοκρατία, και δεν της παρέχει καμία προστασία και επιπλέον είναι αντίθετο με το διεθνές δίκαιο, αλλά αποδεκτό από το ΔΝΤ αφού του το επιβάλουν οι ΗΠΑ.
«Τώρα είμαστε δεμένοι χειροπόδαρα», υπογράμμισε ο ίδιος και πρόσθεσε πώς το χειρότερο όλων είναι ότι:  ενώ η Ευρώπη έχει απελευθερωθεί από το αγγλικό δίκαιο, αφού καμία χώρα της δεν κύρωσε τη σχετική σύμβαση-πλαίσιο που επέβαλε η Μέρκελ, η Ελλάδα την κύρωσε αμέσως χωρίς να φέρει καμία αντίρρηση. 

Και σαν να μην έφτανε αυτό όταν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης (ESM) αφαίρεσε το αγγλικό δίκαιο και πέρασε στο δίκαιο της ΕΕ η Ελλάδα δεν διαμαρτυρήθηκε και δεν ζήτησε να εφαρμοστεί και σε αυτήν το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως έκανε για παράδειγμα η Κύπρος !

Η χώρα μας, ανέφερε ο κ Κασσιμάτης, θα μπορούσε να επικαλεστεί λόγους ισότητας και να καταφέρει έτσι να υιοθετήσει για λογαριασμό της τους κανόνες που ισχύουν και για τους άλλους, όμως δεν το έπραξε κι έτσι είναι η μοναδική σήμερα που εφαρμόζει αγγλικό δίκαιο και επιπλέον το μόνο κράτος που έχει παραιτηθεί από την εθνική του κυριαρχία.

_________________________________________________


* Είναι γεγονός... χωρίς αμφιβολία θεωρώ, καμία, ότι οι άνθρωποι (πολιτικοί άνδρες) που βρέθηκαν εκείνες τις ώρες στο τιμόνι της χώρας έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα ξένα συμφέροντα !
Σωστά ?  Σωστά μου λες φίλε αναγνώστη...  και συμφωνώ μαζί σου.  Τι δεν καταλαβαίνεις... ?  ΕΛΕΓΧΟΣ  

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Δίωξη από την Εισαγγελέα Διαφθοράς για την πώληση 28 Ακινήτων του Δημοσίου
Εκτενή περιγραφή της υπόθεσης διώξεων εμπειρογνωμόνων και μελών του δ.σ του ΤΑΙΠΕΔ, για υπεξαίρεση και απιστία, κάνει σε ενημερωτικό του σημείωμα το Μέγαρο Μαξίμου.
Επίσης, όπως αναφέρει το κυβερνητικό σημείωμα, «η εκάστοτε κυβέρνηση οφείλει να σέβεται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και να μην παρεμβαίνει, ούτε καν αξιολογικά, στο έργο της.

 Η απόδοση, όμως, των ευθυνών και η αποκατάσταση της ζημιάς που έχει προκληθεί στη δημόσια περιουσία αποτελούν... 

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

Οταν οι κόκκοι σκόνης γίνονται πέτρες...          Όταν οι πέτρες γίνονται πλανήτες..

Σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία, οι πλανήτες γεννιούνται σταδιακά από τη σκόνη και τα αέρια που περιβάλλουν νεαρά άστρα. 

Με την πάροδο του χρόνου οι κόκκοι σκόνης ενώνονται σε μικρές πέτρες, οι οποίες σταδιακά γίνονται αρκετά μεγάλες ώστε μπορούν να τραβήξουν περισσότερο υλικό με το βαρυτικό τους πεδίο.